*

  • English
  • لی لی
  • لولا
  • خانم اولدستین
  • ایوان
  • کنزیگتون
  • مامان
بابا

بابا ،پدر دختر، نویسنده است و معمولا از خانه کار میکند.
او اغلب اوقات از دخترها مراقبت می کند.
او آدمی راحت، شوخ طبع و مهربان است
که به ظواهر و یا سر وقت بودن اهمیتی نمیدهد.
او علاقمند است که در خانه چیزهایی بسازد و هر کاری
که موجب شادی و خنده دخترها باشد انجام دهد.
پروژه اخیر او یک خانهءدرختی در داخل اتاق بچه ها بود.
پاپا با کنزینکتون که هر روز غذای او را میدزد و در صندلی
راحتی مورد علاقه او لم میدهد، رابطه چندان خوبی ندارد.