*

  • English
  • لی لی
  • لولا
  • بابا
  • خانم اولدستین
  • ایوان
  • مامان
کنزیگتون

کنزینکتون یک گربه بزرگ و پیر و
پشمالوی ایرانی است
که عمرش از بچه ها هم بیشتر است.
او خودخواه و تنبل و چندان
هم وفادار نیست.
مامان کنزینکتون را اولین
عشق زندگی خود میداند.
پدر از این موضوع خوشحال نیست.