*

  • English
  • لی لی
  • بابا
  • خانم اولدستین
  • ایوان
  • کنزیگتون
  • مامان
لولا

لولا، ۳ ساله، خواهر کوچکتر لی لی و پر از نیروی طبیعت است.
او اصلا به قوانین و مقررات اهمیتی نمیدهد.
او عاشق شوخی و خنده
و خنداندن دیگران است و
مدام بقیه رابا کارهایش سرگرم میکند.
لولا دست و پاچلفتی، قلقلکی و
اگر حوصله داشته باشد دنباله روی خواهرش است.
لولا عاشق آن است که کنزینکتن را
محکم در آغوشش بفشارد.
او اغلب اوقات روی دم او راه میرود
و از او بعنوان بالشت استفاده میکند.