*

  • English
  • لی لی
  • لولا
  • بابا
  • خانم اولدستین
  • کنزیگتون
  • مامان
ایوان

ایوان سرایدار ساختمان است. او یک مرد بد خلق مسن
و کم شنواست که حاضر نیست بازنشسته شود.
ایوان هر روز با احساس مسئولیت فرشها را می شورد
و آشغالها را به بیرون میبرد.
او در ظاهر مدام در حال تعقیب بچه هاست اما اگر ساختمان
و یا مستاجران دچار مشکلی شوند او به کمک شان می شتابد.